کلیدواژه‌ها = واکنش تابعی
ارزیابی میزان شکارگری و ترجیح طعمه سن شکارگر (Wolff) Orius niger در کنترل آفات مهم مکنده دانه‌‏های روغنی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 107-118

محبوبه شریفی؛ سید حسن ملکشی؛ خدیجه مداحی؛ محمد تقی مبشری؛ ثمانه ملک شاهکویی؛ کوروش قادری؛ علیرضا رجائی؛ اسماعیل خمر