کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. اولین گزارش زنبور Tetramesa phragmitis (Hymenoptera: Eurytomidae) از ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-102

یونس کریمپور


3. گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-115

حسین رنجی؛ یونس کریم پور؛ ابوفاضل دوستی؛ حسین لطفعلی زاده؛ اکتای دورسون