کلیدواژه‌ها = باکتری‌های اندوفیت
بررسی کارایی چهار سویه Bacillus spp.در مهار زیستی بیماری آنتراکنوز توت‌فرنگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 165-180

زهرا علی‌جانی؛ جهانشیر امینی


جداسازی باکتری‌های اندوفیت توت‌فرنگی و بررسی تأثیرات ضد قارچی آن‌ها بر Colletotrichum nymphaeae عامل بیماری آنتراکنوز توت‌فرنگی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 29-46

زهرا علی‌جانی؛ جهانشیر امینی؛ مراحم آشنگرف؛ بهمن بهرام‌نژاد


بررسی نقش باکتری‌های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 63-76

مهناز گجری محمدآبادی؛ غلام خداکرمیان؛ دوستمراد ظفری