تولید قارچ Beauveria bassiana در محیط کشت مایع و بررسی میزان زنده‌مانی و بیمارگری اسپورهای حاصل روی سفیدبالک گلخانه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آموزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن گلستان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، گرگان، اﯾﺮان

2 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

برای استفاده از قارچ­های بیمارگر حشرات به­ عنوان عامل کنترل بیولوژیک تجاری، تولید انبوه آن‌ها ضروری است. در مطالعه حاضر تکثیر جدایه ه­ای از قارچ Beauveria bassiana با استفاده از محیط­ های مایع شامل محیط کشت TKI مایع به همراه 5% ملاس چغندر قند (TKI)، محیط مایع حاوی ملاس چغندر­قند، عصاره مخمر و مولتی ویتامین (MYM) و محیط عصاره سیب­زمینی (P)، عصاره سیب­ زمینی و آب پنیر 8% (PCh) و عصاره سیب­ زمینی و ملاس 5% (PM) بررسی شد. همچنین میزان زنده­ مانی اسپورهای تولید شده در دو دمای اتاق و یخچال به مدت نُه ماه ارزیابی شد. در نهایت بیمارگری اسپور­های بدست آمده از بستر­های مختلف، روی پوره ­های سفید­بالک گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شدند. بیشترین میزان تولید اسپور در محیط TKI و به صورت کنیدی­های غوطه ­ور بود (108×3/87 کنیدی در میلی­ لیتر). بیشترین میزان بلاستوسپور در محیط PCh با 108×2/37 بلاستوسپور در میلی­ لیتر به دست آمد. در زیست­ سنجی آزمایشگاهی، بلاستوسپورهای حاصل از محیط PCh بیشترین درصد مرگ­ و­میر را با 86/40 درصد تلفات نشان دادند و کمترین میزان تلفات در محیط TKI با 74/03 درصد مرگ­ ومیر مشاهده شد. در زیست­ سنجی گلخانه‌ای میزان تلفات بین 43 تا 50 درصد مرگ ومیر مشاهده شد. پس از نُه ماه نگهداری اسپورها در یخچال، در زیست­ سنجی آزمایشگاهی، کنیدی­های غوطه­ ور حاصل از محیط TKI و بلاستوسپورهای حاصل از محیط 25P تا 30 درصد تلفات در پوره­ های سفیدبالک ایجاد کردند. ولی در شرایط گلخانه، تلفاتی در پوره­ های مورد آزمایش مشاهده نشد. با توجه به نتایج، بلاستوسپور تولید شده در محیط عصاره سیب­ زمینی برای تولید این جدایه قارچی معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Askary, H., Zamani, S.M. & Ashouri, A. 2009. Effect of some liquid and solid media on sporulation of Beauveria   bassiana (Hyphomycetes: Moniliales). Iranian Journal of Plant Protection Science, 39(1): 31–43. (In Persian with English summary)
Bi, J.L. & Tosccano, N.C. 2007. Current status of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum, susceptibility to neonicotinoid and conventional insecticides on strawberries in Southern California. Pest Management Science, 63(8): 747–752.
Bidochka, M.J., Pfeifer, T.A. & Khachatourians, G.G. 1987. Development of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana in liquid cultures. Mycopathologia, 99: 77–83.
Byrne, D.N. & Bellows, T.S. 1991. Whitefly biology. Annual Review of Entomology, 36: 431–457.
Gorman, K., Devine, G.J., Bennison, J., Coussons, P., Punchard, N. & Denholm, I. 2007. Report of resistance to the neonicotinoid insecticide imidacloprid in Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae). Pest Management Science, 63(6): 555–558.
Hegedus, D.D., Bidochka, M.J., Miranpuri, G.S. & Khachatourians, G.G. 1992. A comparison of the virulence, stability and cell–wall–surface characteristics of three spore types produced by the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Applied Microbiology and Biotechnology, 36:785–789.
Holder, D.J. & Keyhani, N.O. 2005. Adhesion of the entomopathogenic fungus Beauveria (Cordyceps) bassiana to substrata. Applied and Environmental Microbiology, 71: 5260–5266.
Javar S, Farrokhi Sh, Asgari B, & Parsi F. 2019. Investigating on the potential of local isolates of entomopathogenic fungi as biological control agents against greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum. BioControl in Plant Protection, 7(1): 127–142. (In Persian with English summary)
Javar, S., Farrokhi, Sh., Naeemi, Sh. & Kalantari Joshani, M. 2022. Effect of moisture content, substrates and additives on conidiation and pathogenicity of fungus Beauveria bassiana against greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum. Journal of Applied research in Plant Protection, 11(2), accepted.
Kamyab, A. 2001. A User Guide to the Animal Nutrition. 218 pp. Hage– Shenas publication. (In Persian)
Kassa, A., Brownbridge, M., Parker, B.L., Skinner, M., Gouli, V., et al., 2008. Whey for mass production of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Mycological Research, 112(5): 583–591.
Lacey, L.A., Kirk, A.A., Millar, L., Mercadier, G. & Vidal, C. 1999. Ovicidal and larvicidal activity of conidia and blastospores of Paecilomyces fumosoroseus (Deuteromycotina: hyphomycetes) against Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae) with a description of a bioassay system allowing prolonged survival of control insects. Journal of Biocontrol Science and Technology, 9: 9–18.
Latifian, M. & Rad, B. 2019. Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage. Journal of Entomological Research, 11(2): 43–55. (In Persian with English abstract)
Li, Y., Dennehy, T.J., Li, X. & Wigert, M.E. 2000. Susceptibility of Arizona whiteflies to chloronicotinyl insecticides and IGRs: new developments in the 1999 season. Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, 1325–1330.
Lohse, R., Jakobs–Schönwandt, D. & Patel, A.V. 2014. Screening of liquid media and fermentation of an endophytic Beauveria bassiana strain in a bioreactor. AMB Express, 4:47. http://www.amb–express.com/content/4/1/47
Lohse, R., Jakobs–Schönwandt, D., Vidal, S. & Patel, A.V. 2015. Evaluation of new fermentation and formulation strategies for a high endophytic establishment of Beauveria bassiana in oilseed rape plants. Biological Control, 88: 26–36.
MacLeod, D.M. 1954. Investigations on the genera Beauveria Vuill and Tritiraehium Limber. Canadian Journal of Botany, 32: 818–890.
Martin, J.H., Mifsud, D. & Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. Bulletin of Entomological Research, 90: 407–448.
Mascarin, G.M., Jackson, M.A., Kobori, N.N., Behle, R.W. & Júnior, I.D. 2014. Liquid culture fermentation for rapid production of desiccation tolerant blastospores of Beauveria bassiana and Isaria fumosorosea strains. Journal of Invertebrate Pathology, http://dx.doi.org/10.1016/j.jip.2014.12.001
Mascarin, G.M., Jackson, M.A., Kobori, N.N., Behle, R.W., Dunlap, C.A. and Júnior, I.D. 2015. Glucose concentration alters dissolved oxygen levels in liquid cultures of Beauveria bassiana and affects formation and bioefficacy of blastospores. Applied Microbiology and Biotechnology, DOI 10.1007/s00253–015–6620–3
Mascarin, G.M., Jackson, M.A., Behle, R.W., Kobori, N.N. & Júnior, I.D. 2016. Improved shelf life of dried Beauveria bassiana blastospores using convective drying and active packaging processes. Applied Microbiology and Biotechnology, DOI 10.1007/s00253–016–7597–2
Rashid, M., Talaei–Hassanloui, R., Khodaiyan, F. & Goettel, M. 2019. Potential use of some liquid natural media for the production of blastospores of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 50(2): 489–497.
Rombach, M.C. 1988. Production of Beauveria bassiana (Deuteromycotina; Hyphomycetes) sympoduloconidia in submerged culture. Entomophaga, 33: 315–324.
Thomas, K.C., Khachatourians, G.G. & Ingledew, W.M. 1987. Production and properties of Beauveria bassiana conidia cultivated in submerged culture. Canadian Journal of Microbiology, 33: 12–20.