مقایسة فرمنتاسیون و فرمولاسیون قارچ آنتاگونیست Trichoderma asperellum برای کنترل زیستی بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/bcpp.2022.128528

چکیده

مبارزه زیستی با بیماری‌های گیاهی با استفاده از قارچ‌ها و باکتری‌های آنتاگونیست به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی که زیان‌های بهداشتی فراوان داشته و نیز آلوده‌کننده محیط زیست می‌باشند، پذیرفته شده است. از مهمترین محدودیت‌های عوامل کنترل زیستی عدم کار‌ایی کامل آن‌ها در شرایط مزرعه به سبب نداشتن پایداری و دردسترس نبودن فرمولاسیون‌های مناسب و کاربردی می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از دو سویه قارچ آنتاگونیستTrichoderma asperellum  و بستر کشت سبوس برنج، ترکیب معدنی کائولن و ترکیبات آلی کربوکسی متیل سلولز و نیز صمغ عربی، چهار فرمولاسیون زیستی تهیه شد تا تاثیر آن‌ها در شرایط مزرعه در کنترل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند بررسی شود. بدین منظور ابتدا دو سویه از قارچ آنتاگونیست T. asperellum انتخاب شده و سوسپانسیون اسپور این جدایه‌ها با سبوس برنج به‌عنوان بستر کشت، مخلوط شده و در انکوباتور در دمای 25 درجه سلسیوس به مدت دو ماه قرار داده شد تا اسپورهای قارچ‌ها بر روی بستر، تکثیر شده و سطح بستر را کاملا بپوشاند (انجام واکنش فرمنتاسیون). ترکیبات پودری تهیه شده سپس جهت تهیه فرمولاسیون‌های زیستی، درمرحله بعد با پودر معدنی کاِئولن (به نسبت 20% وزن بسترهای کلونیزه شده) به‌عنوان حامل یا پرکننده و نیز با ترکیبات کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی (هرکدام به میزان 1% وزن بستر های کلونیزه شده) به عنوان چسباننده مخلوط شده و تعداد چهار فرمولاسیون زیستی جدید  با کد های شناسایی Ka–CMC–Ta4, Ka–CMC–Ta5, Ka–AG–Ta4 و Ka–AG–Ta5 تهیه گردید. در ضمن قابلیت  ماندگاری (Shelf life) فرمولاسیون‌های تهیه شده در زمان‌ها و دماهای مختلف تعیین گردید. علاوه بر آن، برخی خواص فیزیکی و شیمیایی مهم فرمولاسیون‌ها مانند pH، رطوبت نسبی و قابلیت سوسپانسیون شوندگی نیز محاسبه و تعیین شد.

کلیدواژه‌ها