نویسنده = حبیب عباسی پور
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-97

امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور شوشتری؛ مهدی قادری


2. ارزیابی فراسنجه‌های زیستی سه گونه از زنبورهای پارازیتوئید جنسTrichogramma روی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae در شرایط آزماﻳشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-58

سیده الهه محسنی؛ حبیب عباسی پور؛ محمدرضا عطاران؛ علیرضا عسکریان زاده


3. نوسانات و میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-74

زهرا دوستی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده


4. بررسی نوسانات فصلی درصد پارازیتیسم پارازیتوئیدهای شب‌پره‌‌ی پشت الماسی، Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-29

غلامحسین حسن شاهی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور؛ جابر کریمی


5. گزارش میزبانی زنبور Hyposoter clausus (Ichneumonidae: Campopleginae) پارازیتویید لارو سفیده‌ی کوچک کلم،Pieris rapae از مزارع کلم گل تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-97

غلام حسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی


6. اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-113

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی


7. بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-89

زهرا نعمتی؛ حسین رنجبر اقدم؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور


8. بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-26

مریم کلانتری؛ رسول مرزبان؛ زهرا معقولی فرد؛ حبیب عباسی‌پور


9. اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-105

حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ ریجیو جوسیلا