نویسنده = یونس کریمپور
تعداد مقالات: 5
2. اولین گزارش زنبور Tetramesa phragmitis (Hymenoptera: Eurytomidae) از ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-102

یونس کریمپور


4. گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-115

حسین رنجی؛ یونس کریم پور؛ ابوفاضل دوستی؛ حسین لطفعلی زاده؛ اکتای دورسون


5. گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hym.: Encyrtidae)، پارازیتویید شپشک آردآلود توت، Pseudococcus comstocki از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-94

نیر جعفری؛ حسین لطفعلی زاده؛ یونس کریم پور