نویسنده = سید افشین سجادی
تعداد مقالات: 1
1. گروه‌بندی فیلوژنتیکی برخی جدایه‌های نوکلئوپلی‌هیدروویروس کرم غنچه‌ی توتون (HaNPV) شمال ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-129

مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی مقدم؛ سید افشین سجادی؛ محمدرضا رضاپناه