کلیدواژه‌ها = قارچ بیمارگر حشرات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل جدایه‌های بومی قارچ‌های بیمارگر حشرات به‌عنوان عامل کنترل بیولوژیک سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-142

سعیده جاور؛ شهرام فرخی؛ بی‌تا عسگری؛ فرزانه پارسی


2. ارزیابی ایزوله های قارچ بیماریزای حشرات Paecilomyces fumosoroseus (Deutromycotina: Hyphomycetes) برای کنترل سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-91

رحیم اسلامی زاده؛ احمد سعید ب سجاپ؛ دزول خیفلی ب عمر؛ نور آذورا بینتی آدام