کلیدواژه‌ها = قارچ بیمارگر حشرات
تولید قارچ Beauveria bassiana در محیط کشت مایع و بررسی میزان زنده‌مانی و بیمارگری اسپورهای حاصل روی سفیدبالک گلخانه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-13

سعیده جاور؛ شهرام فرخی؛ شهرام نعیمی؛ مریم کلانتری جوشانی


ارزیابی ایزوله های قارچ بیماریزای حشرات Paecilomyces fumosoroseus (Deutromycotina: Hyphomycetes) برای کنترل سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 82-91

رحیم اسلامی زاده؛ احمد سعید ب سجاپ؛ دزول خیفلی ب عمر؛ نور آذورا بینتی آدام