موضوعات = شکارگرها
تعداد مقالات: 8
2. جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله‏ و ظرفیت شکارگری سنNesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه‏ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-77

محمدرضا باقری؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ شهرام فرخی؛ محمدامین سمیع


5. بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ هاجر پاکیاری


6. بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-89

زهرا نعمتی؛ حسین رنجبر اقدم؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور


7. تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-106

فرحناز مولوی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حاجی قلی کمی؛ مرتضی یزدان پناهی


8. بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

جعفر محقق نیشابوری