دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-105 
5. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر به‌دست آمده از باغات مرکبات شمال ایران

صفحه 53-64

فرید بیکی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ حشمت اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ جرج لالوکات