نویسنده = شهرام نعیمی
تعداد مقالات: 3
1. فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


2. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج با استفاده از جدایه ‏های بومی Trichoderma در استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

لاله جوادی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضایی؛ وحید خسروی