نویسنده = شهرام نعیمی
تولید قارچ Beauveria bassiana در محیط کشت مایع و بررسی میزان زنده‌مانی و بیمارگری اسپورهای حاصل روی سفیدبالک گلخانه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-13

سعیده جاور؛ شهرام فرخی؛ شهرام نعیمی؛ مریم کلانتری جوشانی


شناسایی و تعیین صفات باکتری‌ اندوفیت Pseudomonas fluorescens NZ105 به عنوان عامل کنترل زیستی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه‌فرنگی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-45

نیر زنده‌دل؛ نادر حسن‌زاده؛ فرید بیکی فیروزجاهی؛ شهرام نعیمی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت انگور در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-143

سیده الهام وقاری سوران؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ فاطمه اشرفی؛ شهرام نعیمی؛ ابوالقاسم قاسمی


ارزیابی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برنج برای مهار زیستی بیماری بلاست

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-17

نرجس خاتون رامش؛ سعید رضائی؛ شهرام نعیمی؛ خلیل‌بردی فتوحی‌فر


فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج با استفاده از جدایه ‏های بومی Trichoderma در استان مازندران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-15

لاله جوادی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضایی؛ وحید خسروی