کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
تولید قارچ Beauveria bassiana در محیط کشت مایع و بررسی میزان زنده‌مانی و بیمارگری اسپورهای حاصل روی سفیدبالک گلخانه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-13

سعیده جاور؛ شهرام فرخی؛ شهرام نعیمی؛ مریم کلانتری جوشانی


تأثیر Glomus intraradices بر میزان تولید آنزیم کیتیناز درپسته تلقیح شده با Armillaria mellea

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-33

حسام‌الدین حسنی؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ امیرحسین محمدی


جداسازی باکتری‌های اندوفیت توت‌فرنگی و بررسی تأثیرات ضد قارچی آن‌ها بر Colletotrichum nymphaeae عامل بیماری آنتراکنوز توت‌فرنگی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 29-46

زهرا علی‌جانی؛ جهانشیر امینی؛ مراحم آشنگرف؛ بهمن بهرام‌نژاد


کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 13-24

رازک مهدیزاده نراقی؛ اصغر حیدری؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ سعید رضایی؛ جعفر نیکان