دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1398، صفحه 1-164 
تأثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و اسپورزایی Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

صفحه 49-62

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند؛ فرشید پژوم شریعتی؛ امید توکلی


شناسایی، پراکنش و تنوع کارکردی جدایه‌های ایرانی Pythium oligandrum

صفحه 91-112

زینب حقی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ حبیب الله حمزه زرقانی