موضوعات = کنترل بیولوژیک نماتدهای بیمارگر گیاهی
تعداد مقالات: 4
1. فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


3. اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-44

محمد عبدالهی؛ لیلا جهانبازیان؛ حسام الدین رمضانی


4. تأثیر آنتاگونیستی گونه‌های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده‌ی تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

رقیه کارخانه؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی اکبر حجت جلالی