دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1399، صفحه 1-125 
ارزیابی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برنج برای مهار زیستی بیماری بلاست

صفحه 1-17

نرجس خاتون رامش؛ سعید رضائی؛ شهرام نعیمی؛ خلیل‌بردی فتوحی‌فر


ارزیابی میزان شکارگری و ترجیح طعمه سن شکارگر (Wolff) Orius niger در کنترل آفات مهم مکنده دانه‌‏های روغنی

صفحه 107-118

محبوبه شریفی؛ سید حسن ملکشی؛ خدیجه مداحی؛ محمد تقی مبشری؛ ثمانه ملک شاهکویی؛ کوروش قادری؛ علیرضا رجائی؛ اسماعیل خمر